திருக்குறள் - குறள் 573 - பொருட்பால் – கண்ணோட்டம்

திருக்குறள் - குறள் 573 - பொருட்பால் – கண்ணோட்டம்

Thirukkural porutpaal Thirukkural Number 573

திருக்குறள் - குறள் 573 - பொருட்பால் கண்ணோட்டம்       

குறள் எண்: 573

குறள் வரி:

பண்என்னாம் பாடற்கு இயைபின்றேல் கண்என்னாம்

கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.

அதிகாரம்:

கண்ணோட்டம்  

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பாட்டோடு பொருந்தாத இசையினால் பயன் இல்லை; அதுபோல், இரக்கம் இல்லாத கண்களினால் பயன் இல்லை.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain