திருக்குறள் - குறள் 350 - அறத்துப்பால் - துறவு

திருக்குறள் - குறள் 350 - அறத்துப்பால் - துறவு

தினம் ஒரு குறள்

 திருக்குறள் - குறள் 350 - அறத்துப்பால் - துறவு

குறள் எண்: 350

குறள் வரி:

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப்

பற்றுக பற்று விடற்கு.

அதிகாரம்:

துறவு

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

துறவற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பற்றுகள் எல்லாவற்றையும் விடுவதற்குப் பற்றுகளை விட்டவனின் தொடர்பினைப் பற்றுக.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain