இன்று - September 18 - உலக மூங்கில் தினம் (World Bamboo Day)

இன்று - September 18 - உலக மூங்கில் தினம் (World Bamboo Day)

இன்று - September 18 - உலக மூங்கில் தினம் (World Bamboo Day)

 உலக மூங்கில் தினம் 2021 வரலாறு : World Bamboo Day History

WBD, செப்டம்பர் 18 அன்று பாங்காக்கில் நடைபெற்ற 8 வது உலக மூங்கில் மாநாட்டில் செப்டம்பர் 18 அன்று உலக மூங்கில் அமைப்பால் முறையாக முன்மொழிப்பட்டது.

மூங்கில் இயற்கையாக வளரும் இடத்தில், மூங்கில் ஒரு அன்றாடதேவை, இருப்பினும், துஷ்பிரயோகம் காரணமாக அதன் பயன்பாடு எப்போதும் நிலைத்திருக்காது. இயற்கை வளங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாத்தல், நிலையான பயன்பாட்டிற்கு உத்தரவாதம் அளித்தல், உலகெங்கிலும் உள்ள பிராந்தியங்களில் புதிய தொழில்களுக்கான மூங்கில் புதிய வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல் போன்றவற்றை இது உணர்த்தும் நோக்கில் இந்த நாள் அன்று தோற்றுவிக்கப்பட்டது.

உலக மூங்கில் தினம் 2021: 

வேகமாக வளர்ந்து வரும் மூங்கில் செடி பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இது கடைபிடிக்கப்படுகிறது. உலக மூங்கில் அமைப்பு (WBO) விழிப்புணர்வை உருவாக்க முன்வந்துள்ளது, இயற்கை வளங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல், நிலையான பயன்பாட்டை உறுதி செய்ய, முதலியனவையாகும்

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain