திருக்குறள் - குறள் 192 - அறத்துப்பால் - பயனில சொல்லாமை

 Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

திருக்குறள் - குறள் 192 - அறத்துப்பால் - பயனில சொல்லாமை

குறள் எண்: 192

குறள் வரி:

பயன்இல பல்லார்முன் சொல்லல் நயன்இல

நட்டார்கண் செய்தலின் தீது.

அதிகாரம்:

பயனில சொல்லாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பயனற்ற பேச்சுகளைப் பலர்முன் பேசுவது, நேர்மறையற்ற செயல்களை நண்பர்களிடம் செய்வதைவிடத் தீமையானது.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain