திருக்குறள் - குறள் 702 - பொருட்பால் – குறிப்பு அறிதல்

திருக்குறள் - குறள் 702 - பொருட்பால் – குறிப்பு அறிதல்

 Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 702 - பொருட்பால்குறிப்பு அறிதல்

குறள் எண்: 702

குறள் வரி:

ஐயப் படாஅது அகத்தது உணர்வானைத்

தெய்வத்தோடு ஒப்பக் கொளல்.

அதிகாரம்:

குறிப்பு அறிதல்

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அங்கவியல்

குறளின் விளக்கம்:

ஐயுறவு இல்லாமல் ஒருவன் உள்ளத்தில் உள்ளதைத் தெளிவாக அறிபவனை மாந்தனே யாயினும் தெய்வத்தோடு ஒப்பக் கருதி மதித்துப் போற்றுக.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain