திருக்குறள் - குறள் 698 - பொருட்பால் – மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்

திருக்குறள் - குறள் 698 - பொருட்பால் – மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்

 Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 698 - பொருட்பால்மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்

குறள் எண்: 698

குறள் வரி:

இளையர் (ன்)னமுறையர் என்றுஇகழார் நின்ற

ஒளியோடு ஒழுகப் படும்.

அதிகாரம்:

மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அங்கவியல்

குறளின் விளக்கம்:

இளையவன் உறவினன் என அவமதியாமல் அரசனது அதிகாரத்தை மதித்து ஒழுகுக.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain