திருக்குறள் - குறள் 694 - பொருட்பால் – மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்

திருக்குறள் - குறள் 694 - பொருட்பால் – மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்

 Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 694 - பொருட்பால்மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்

குறள் எண்: 694

குறள் வரி:

செவிச்சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்தொழுகல்

ஆன்ற பெரியார் அகத்து

அதிகாரம்:

மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அங்கவியல்

குறளின் விளக்கம்:

அரச அவையில் காதோடு நெருங்கிப் பேசுதலையும் சேர்ந்து சிரித்தலையும் நீக்கி ஒழுகுதல் வேண்டும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain