திருக்குறள் - குறள் 656 - பொருட்பால் – வினைத்துய்மை

திருக்குறள் - குறள் 656 - பொருட்பால் – வினைத்துய்மை

 Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 656 - பொருட்பால் வினைத்துய்மை

குறள் எண்: 656

குறள் வரி:

ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினும் செய்யற்க

சான்றோர் பழிக்கும் வினை.

அதிகாரம்:

வினைத்துய்மை

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அங்கவியல்

குறளின் விளக்கம்:

தன்னைப் பயந்தாள் பசிகண்டானாயினும் சான்றோரால் பழிக்கப்படும் வினையைச் செய்யாதொழிக; இது நல்லோர் பழிக்கும் வினையைத் தவிர்க என்றது.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain