திருக்குறள் - குறள் 648 - பொருட்பால் – சொல்வன்மை

திருக்குறள் - குறள் 648 - பொருட்பால் – சொல்வன்மை

Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

 திருக்குறள் - குறள் 648 - பொருட்பால் சொல்வன்மை

குறள் எண்: 648

குறள் வரி:

விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது

சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின்.

அதிகாரம்:

சொல்வன்மை

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அங்கவியல்

குறளின் விளக்கம்:

இனிதாகச் சொல்ல வல்லாரைப் பெற்றாராயின் உலகத்தார் மேவி விரைந்து சென்று செய்யுந் தொழில் யாது என்று கேட்பர்; இது சொற்களைச் சொல்லின் இனிதாகச் சொல்லவேண்டு மென்றது.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain