திருக்குறள் - குறள் 646 - பொருட்பால் – சொல்வன்மை

திருக்குறள் - குறள் 646 - பொருட்பால் – சொல்வன்மை

 Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 646 - பொருட்பால் சொல்வன்மை

குறள் எண்: 646

குறள் வரி:

வேட்பத்தாம் சொல்லிப் பிறர்சொல் பயன்கோடன்

மாட்சியின் மாசற்றார் கோள்.

அதிகாரம்:

சொல்வன்மை

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அங்கவியல்

குறளின் விளக்கம்:

தாம் சொல்லுங்கால் பிறர் விரும்புமாறு சொல்லிப் பிறர் சொல்லுங்கால் அச்சொல்லின் பயனைத் தெரிந்து கொள்ளுதல் மாட்சிமையிற் குற்ற மற்றாரது கோட்பாடு; இது நயம்படக் கூறுதலே யன்றி, பிறர் சொல்லுஞ் சொல்லறிந்தும் சொல்லல் வேண்டு மென்றது.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain