திருக்குறள் - குறள் 642 - பொருட்பால் – சொல்வன்மை

திருக்குறள் - குறள் 642 - பொருட்பால் – சொல்வன்மை

 Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 642 - பொருட்பால் சொல்வன்மை

குறள் எண்: 642

குறள் வரி:

ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால்

காத்தோம்பல் சொல்லின்கண் சோர்வு.

அதிகாரம்:

சொல்வன்மை

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அங்கவியல்

குறளின் விளக்கம்:

ஆக்கமும் கேடும் சொல்லினால் வருதலால் சொல்லின்கண் சோர்வைப் போற்றிக் காக்க வேண்டும்; இது சோர்வுபடாமற் சொல்லல்வேண்டு மென்றது.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain