திருக்குறள் - குறள் 623 - பொருட்பால் – இடுக்கண் அழியாமை

திருக்குறள் - குறள் 623 - பொருட்பால் – இடுக்கண் அழியாமை

 Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 623 - பொருட்பால் இடுக்கண் அழியாமை

குறள் எண்: 623

குறள் வரி:

இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு

இடும்பை படாஅ தவர்.

அதிகாரம்:

இடுக்கண் அழியாமை

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

துன்பத்தைக் கண்டு துன்பப்படாதவர்கள், துன்பத்திற்கே துன்பம் தருவர்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain