திருக்குறள் - குறள் 635 - பொருட்பால் – அமைச்சு

திருக்குறள் - குறள் 635 - பொருட்பால் – அமைச்சு

Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 635 - பொருட்பால் அமைச்சு

குறள் எண்: 635

குறள் வரி:

அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றும்

திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை.

அதிகாரம்:

அமைச்சு

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அங்கவியல்

குறளின் விளக்கம்:

அறத்தை அறிந்தவனாய், தெளிந்த பேச்சாற்றல் உடையவனாய், எப்போதும் எடுத்ததை முடிக்கும் திறமை உடையவனாய் உள்ளவனே ஆட்சிக்குச் சிறந்த துணையாவான்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain