திருக்குறள் - குறள் 631 - பொருட்பால் – அமைச்சு

திருக்குறள் - குறள் 631 - பொருட்பால் – அமைச்சு

 Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 631 - பொருட்பால் அமைச்சு

குறள் எண்: 631

குறள் வரி:

கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்

அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு.

அதிகாரம்:

அமைச்சு

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அங்கவியல்

குறளின் விளக்கம்:

ஒரு செயலைச் செய்வதற்குரிய கருவி, செய்யும் காலம், செய்யும் வழிவகை ஆகியன அறிந்து, செயல் திறமும் முழுமையாகக் கொண்டவனே சிறந்த அமைச்சன்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain