திருக்குறள் - குறள் 628 - பொருட்பால் – இடுக்கண் அழியாமை

திருக்குறள் - குறள் 628 - பொருட்பால் – இடுக்கண் அழியாமை

 Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 628 - பொருட்பால் இடுக்கண் அழியாமை

குறள் எண்: 628

குறள் வரி:

இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பென்பான்

துன்பம் உறுதல் இலன்.

அதிகாரம்:

இடுக்கண் அழியாமை

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

இன்பத்தை விரும்பாதவனாகவும் துன்பம் இயல்பானது என்று கருதுபவனாகவும் இருப்பவன், துன்பப்படுதல் கிடையாது.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain