திருக்குறள் - குறள் 616 - பொருட்பால் – ஆள்வினை உடைமை

திருக்குறள் - குறள் 616 - பொருட்பால் – ஆள்வினை உடைமை

 Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 616 - பொருட்பால் ஆள்வினை உடைமை

குறள் எண்: 616

குறள் வரி:

முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்றின்மை

இன்மை புகுத்தி விடும்.

அதிகாரம்:

ஆள்வினை உடைமை 

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

முயற்சி செல்வதை உண்டாக்கும்; முயற்சி இல்லாமை வறுமையை உண்டாக்கும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain