திருக்குறள் - குறள் 604 - பொருட்பால் – மடிஇன்மை

திருக்குறள் - குறள் 604 - பொருட்பால் – மடிஇன்மை

 Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 604 - பொருட்பால் மடிஇன்மை

குறள் எண்: 604

குறள் வரி:

குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும் மடிமடிந்து

மாண்ட உஞற்றி லவர்க்கு.

அதிகாரம்:

மடிஇன்மை        

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

அழிவு தரும் சோம்பலில் சிக்கி, நல்லுழைப்பு இல்லாமல் வாழ்பவரின் குடும்பம் கெடும்; குற்றமும் பெருகும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain