திருக்குறள் - குறள் 600 - பொருட்பால் – ஊக்கமுடைமை

திருக்குறள் - குறள் 600 - பொருட்பால் – ஊக்கமுடைமை
Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-600

திருக்குறள் - குறள் 600 - பொருட்பால் ஊக்கமுடைமை

குறள் எண்: 600

குறள் வரி:

உரம்ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கைஅஃது இல்லார்

மரம்மக்கள் ஆதலே வேறு.

அதிகாரம்:

ஊக்கமுடைமை 

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

ஊக்கமே ஒருவனுக்கு மனவலிமை; ஊக்கம் இல்லாதவர் மரம் போன்றவர்; வடிவத்தால் மட்டுமே மனிதர்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain