திருக்குறள் - குறள் 577 - பொருட்பால் – கண்ணோட்டம்

திருக்குறள் - குறள் 577 - பொருட்பால் – கண்ணோட்டம்

Thirukkural porutpaal Thirukkural Number 577

திருக்குறள் - குறள் 577 - பொருட்பால் கண்ணோட்டம்       

குறள் எண்: 577

குறள் வரி:

கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்இலர் கண்உடையார்

கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல்

அதிகாரம்:

கண்ணோட்டம்  

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

இரக்கம் இல்லாதவர் கண் இல்லாதவர்; கண் இருப்பவர் இரக்கம் இல்லாமல் இருக்கமாட்டார்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain