திருக்குறள் - குறள் 576 - பொருட்பால் – கண்ணோட்டம்

திருக்குறள் - குறள் 576 - பொருட்பால் – கண்ணோட்டம்

Thirukkural porutpaal Thirukkural Number 576

திருக்குறள் - குறள் 576 - பொருட்பால் கண்ணோட்டம்       

குறள் எண்: 576

குறள் வரி:

மண்ணோடு இயைந்த மரத்தனையர் கண்ணோடு

இயைந்துகண் ஓடா தவர்.

அதிகாரம்:

கண்ணோட்டம்  

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

கண்ணுக்கு வேண்டிய இரக்கம் இல்லாதவர்; மண்ணில் இருக்கும் மரத்திற்குச் சமம்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain