திருக்குறள் - குறள் 571 - பொருட்பால் – கண்ணோட்டம்

திருக்குறள் - குறள் 571 - பொருட்பால் – கண்ணோட்டம்

Thirukkural porutpaal Thirukkural Number 571

திருக்குறள் - குறள் 571 - பொருட்பால் கண்ணோட்டம்       

குறள் எண்: 571

குறள் வரி:

கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் காரிகை

உண்மையான் உண்டுஇவ் வுலகு.

அதிகாரம்:

கண்ணோட்டம்  

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

கண்ணோட்டம் என்னும் மிகச் சிறந்த பண்பு மக்களிடம் இருப்பதால்தான், உலகம் அழியாமல் இருக்கிறது.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain