திருக்குறள் - குறள் 564 - பொருட்பால் – வெருவந்த செய்யாமை

திருக்குறள் - குறள் 564 - பொருட்பால் – வெருவந்த செய்யாமை

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 564 - பொருட்பால் வெருவந்த செய்யாமை   

குறள் எண்: 564

குறள் வரி:

இறைகடியன் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன்

உறைகடுகி ஒல்லைக் கெடும்.

அதிகாரம்:

வெருவந்த செய்யாமை

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

ஆட்சியாளன் கொடியவன் என்று மக்கள் மனம் நொந்து சொல்லும் சொல்லால், ஆளும் காலம் குறைந்து ஆட்சியாளன் விரைந்து கெடுவான்

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain