திருக்குறள் - குறள் 556 - பொருட்பால் – செங்கோன்மை

திருக்குறள் - குறள் 556 - பொருட்பால் – செங்கோன்மை

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 556 - பொருட்பால் செங்கோன்மை       

குறள் எண்: 556

குறள் வரி:

மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃதின்றேல்

மன்னாவாம் மன்னர்க்கு ஒளி.

அதிகாரம்:

கொடுங்கோன்மை      

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

ஆட்சியாளருக்கு நிலையான புகழ் தருவது நல்லாட்சியே; நல்லாட்சி செய்யாத ஆட்சியாளருக்கு வழிமுறைப் பெருமையும் நிலைக்காது.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain