திருக்குறள் - குறள் 551 - பொருட்பால் – செங்கோன்மை

திருக்குறள் - குறள் 551 - பொருட்பால் – செங்கோன்மை

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 551 - பொருட்பால் செங்கோன்மை       

குறள் எண்: 551

குறள் வரி:

கொலைமேற்கொண் டாரின் கொடிதே அலைமேற்கொண்டு

அல்லவை செய்தொழுகும் வேந்து.

அதிகாரம்:

கொடுங்கோன்மை      

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

குடிமக்களை வருத்தி, தீயனவற்றைச் செய்யும் ஆட்சியாளன், கொலையாளியைவிடக் கொடியவன்

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain