திருக்குறள் - குறள் 548 - பொருட்பால் – செங்கோன்மை

திருக்குறள் - குறள் 548 - பொருட்பால் – செங்கோன்மை

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 548 - பொருட்பால் செங்கோன்மை       

குறள் எண்: 548

குறள் வரி:

எண்பதத்தான் ஓரா முறைசெய்யா மன்னவன்

தண்பதத்தான் தானே கெடும்.

அதிகாரம்:

செங்கோன்மை  

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பார்ப்பதற்கு எளியவனாகவும், எதையும் நன்றாக எண்ணிப் பார்ப்பவனாகவும், நேர்மையாக ஆட்சி செய்பவனாகவும் இல்லாத ஆட்சியாளன் நிலைதாழ்ந்து கெட்டழிவான்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain