திருக்குறள் - குறள் 533 - பொருட்பால் – தெரிந்து விளையாடல்

திருக்குறள் - குறள் 533 - பொருட்பால் – தெரிந்து விளையாடல்

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 533 - பொருட்பால்தெரிந்து விளையாடல்

குறள் எண்: 533

குறள் வரி:

பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அதுஉலகத்து

எப்பால்நூ லோர்க்கும் துணிவு.

அதிகாரம்:

பொச்சாவாமை

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

மறதி உடையவர் புகழ் அடையமாட்டார்; இது எல்லாக் கொள்கையாளரும் ஒத்துக் கொண்ட முடிவாகும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain