திருக்குறள் - குறள் 534 - பொருட்பால் – தெரிந்து விளையாடல்

திருக்குறள் - குறள் 534 - பொருட்பால் – தெரிந்து விளையாடல்

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 534 - பொருட்பால்தெரிந்து விளையாடல்

குறள் எண்: 534

குறள் வரி:

அச்சம் உடையார்க்கு அரணிஇல்லை ஆங்கில்லை

பொச்சாப்பு உடையார்க்கு நன்கு.

அதிகாரம்:

பொச்சாவாமை

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

அச்சம் உள்ளவர்களுக்குக் கோட்டை முதலிய பாதுகாப்புகள் இருந்தும் பயன் இல்லை; மறதி உள்ளவர்களுக்கு எவ்வகைச் செல்வம் இருந்தும் பயன் இல்லை.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain