திருக்குறள் - குறள் 524 - பொருட்பால் – தெரிந்து விளையாடல்

திருக்குறள் - குறள் 524 - பொருட்பால் – தெரிந்து விளையாடல்

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 524 - பொருட்பால்தெரிந்து விளையாடல்

குறள் எண்: 524

குறள் வரி:

சுற்றத்தாற் சுற்றப் படஒழுகல் செல்வம்தான்

பெற்றத்தால் பெற்ற பயன்.

அதிகாரம்:

சுற்றந்தழால்

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

சுற்றத்தார் சுற்றி இருக்க வாழ்வதுவே ஒருவன் செல்வம் பெற்றதனால் பெற்ற பயனாகும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain