திருக்குறள் - குறள் 522 - பொருட்பால் – தெரிந்து விளையாடல்

திருக்குறள் - குறள் 522 - பொருட்பால் – தெரிந்து விளையாடல்

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 522 - பொருட்பால்தெரிந்து விளையாடல்

குறள் எண்: 522

குறள் வரி:

விருப்புஅறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா

ஆக்கம் பலவும் தரும்.

அதிகாரம்:

சுற்றந்தழால்

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

ஆர்வம் குறையாத சுற்றத்தார் ஒருவருக்குக் கிடைத்தால், அது அவருக்கு மேன்மேலும் முன்னேற்றத்தைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain