திருக்குறள் - குறள் 519 - பொருட்பால் – தெரிந்து விளையாடல்

திருக்குறள் - குறள் 519 - பொருட்பால் – தெரிந்து விளையாடல்

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 519 - பொருட்பால்தெரிந்து விளையாடல்

குறள் எண்: 519

குறள் வரி:

வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மை வேறுஆக

நினைப்பானை நீங்கும் திரு.

அதிகாரம்:

தெரிந்து விளையாடல்       

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

செய்யும் வேலையிலேயே குறியாக இருப்பவனின் தொழிலுறவைத் தவறாக நினைத்தால், அப்படி நினைப்பவன் செல்வம் அழியும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain