திருக்குறள் - குறள் 518 - பொருட்பால் – தெரிந்து விளையாடல்

திருக்குறள் - குறள் 518 - பொருட்பால் – தெரிந்து விளையாடல்

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 518 - பொருட்பால்தெரிந்து விளையாடல்

குறள் எண்: 518

குறள் வரி:

வினைக்குஉரிமை நாடிய பின்றை அவனை

அதற்குரிய னாகச் செயல்.

அதிகாரம்:

தெரிந்து விளையாடல்       

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

ஒரு வேலைக்குத் தகுதியுடையவன் என்று ஒருவனைத் தேர்ந்தெடுத்த பின்னர், அதற்கு அவனை முழுப்பொறுடையவன் ஆக்குதல் வேண்டும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain