திருக்குறள் - குறள் 516 - பொருட்பால் – தெரிந்து விளையாடல்

திருக்குறள் - குறள் 516 - பொருட்பால் – தெரிந்து விளையாடல்

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 516 - பொருட்பால்தெரிந்து விளையாடல்

குறள் எண்: 516

குறள் வரி:

செய்வானை நாடி வினைநாடிக் காலத்தோடு

எய்த உணர்ந்து செயல்.

அதிகாரம்:

தெரிந்து விளையாடல்       

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

ஒரு வேலையைச் செய்ய கூடியவனைக் கண்டு, அவனால் செய்ய முடிந்த வேலையின் அளவைத் தெரிந்து, அதனைக் காலத்திற்கு ஒத்தவகையில் செய்தல் வேண்டும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain