திருக்குறள் - குறள் 469 - பொருட்பால் – தெரிந்து செயல்வகை

திருக்குறள் - குறள் 469 - பொருட்பால் – தெரிந்து செயல்வகை

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 469 - பொருட்பால் தெரிந்து செயல்வகை      

குறள் எண்: 469

குறள் வரி:

நன்றாற்றல் உள்ளும் தவறுண்டு அவரவர்

பண்பறிந்து ஆற்றாக் கடை.

அதிகாரம்:

தெரிந்து செயல்வகை  

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

அவரவர் குணங்களை அறியாமல் செய்யும் நன்மையே கூடத் தவறாகிவிடும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain