திருக்குறள் - குறள் 459 - பொருட்பால் – சிற்றினஞ் சேராமை

திருக்குறள் - குறள் 459 - பொருட்பால் – சிற்றினஞ் சேராமை

தினம் ஒரு குறள்

 திருக்குறள் - குறள் 459 - பொருட்பால் சிற்றினஞ் சேராமை         

குறள் எண்: 459

குறள் வரி:

மனநலத்தின் ஆகும் மறுமைமற்று அஃதும்

இனநலத்தின் ஏமாப்பு உடைத்து

அதிகாரம்:

சிற்றினஞ் சேராமை     

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

நல்ல மனம் உள்ளவர்களுக்கு மறுமை இன்பம் வாய்க்கும்; நல்லவர் சேர்க்கை இருந்தால், அந்த இன்பம் மேலும் வலிமை பெறும்

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain