திருக்குறள் - குறள் 447 - பொருட்பால் – பெரியாரைத் துணைக்கோடல்

திருக்குறள் - குறள் 447 - பொருட்பால் – பெரியாரைத் துணைக்கோடல்

தினம் ஒரு குறள்

 திருக்குறள் - குறள் 447 - பொருட்பால் பெரியாரைத் துணைக்கோடல்

குறள் எண்: 447

குறள் வரி:

இடிக்கும் துணையாரை ஆள்வாரை யாரே

கெடுக்கும் தகைமை யவர்.

அதிகாரம்:

பெரியாரைத் துணைக்கோடல்       

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

இடித்துத் திருத்தும் பெரியவரைத் தம் உறவாகக் கொண்டு வாழ்பவரைக் கெடுக்கும் வல்லமை ஒருவருக்கும் இல்லை.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain