திருக்குறள் - குறள் 446 - பொருட்பால் – பெரியாரைத் துணைக்கோடல்

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 446 - பொருட்பால் பெரியாரைத் துணைக்கோடல்

குறள் எண்: 446

குறள் வரி:

தக்கார் இனத்தனாய்த் தான்ஒழுக வல்லானைச்

செற்றார் செயக்கிடந்தது இல்.

அதிகாரம்:

பெரியாரைத் துணைக்கோடல்       

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

தக்க பெரியவர்களை உறவாகக் கொண்டு, அவர்கள்வழி நடக்கக் கூடிய ஆட்சியாளனுக்குப் பகைவர்கள் ஒரு தீங்கும் செய்ய முடியாது.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain