திருக்குறள் - குறள் 411 - பொருட்பால் – கேள்வி

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 411 - பொருட்பால் கேள்வி  

குறள் எண்: 411

குறள் வரி:

செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம்

செல்வத்துள் எல்லாம் தலை.

அதிகாரம்:

கேள்வி      

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

செல்வங்களுள் சிறந்த செல்வம் கேள்விச் செல்வம்; அச்செல்வமே தலைமையான செல்வம்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain