திருக்குறள் - குறள் 409 - பொருட்பால் – கல்லாமை

திருக்குறள் - குறள் 409 - பொருட்பால் – கல்லாமை

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 409 - பொருட்பால் கல்லாமை      

குறள் எண்: 409

குறள் வரி:

மேல்பிறந்தார் ஆயினும் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்தும்

கற்றார் அனைத்திலர் பாடு.

 

அதிகாரம்:

கல்லாமை 

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்தும் படித்தவர்க்கு இருக்கும் சிறப்பு, உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்தும் படிக்காதவருக்கு இல்லை.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain