திருக்குறள் - குறள் 393 - பொருட்பால் – கல்வி

திருக்குறள் - குறள் 393 - பொருட்பால் – கல்வி

தினம் ஒரு குறள்

 திருக்குறள் - குறள் 393 - பொருட்பால் கல்வி

குறள் எண்: 393

குறள் வரி:

கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்துஇரண்டு

புண்ணுடையர் கல்லா தவர்.

அதிகாரம்:

கல்வி

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

படித்தவர்களை இரண்டு கண்ணுடையவர்கள் என்பர்; படிக்காதவர்களின் முகத்தில் இருக்கும் கண்கள் இரண்டு புண்கள் என்பர்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain