திருக்குறள் - குறள் 370 - அறத்துப்பால் - அவா அறுத்தல்

திருக்குறள் - குறள் 370 - அறத்துப்பால் - அவா அறுத்தல்

தினம் ஒரு குறள்

 திருக்குறள் - குறள் 370 - அறத்துப்பால் - அவா அறுத்தல்

குறள் எண்: 370

குறள் வரி:

ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் அந்நிலையே

பேரா இயற்கை தரும்

அதிகாரம்:

அவா அறுத்தல்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

துறவற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

என்றும் நிறைவேறாத இயல்புடைய ஆசையை விட்டுவிட்டால், அதுவே மீண்டும் பிறவாத நிலையைத் தரும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain