திருக்குறள் - குறள் 366 - அறத்துப்பால் - அவா அறுத்தல்

திருக்குறள் - குறள் 366 - அறத்துப்பால் - அவா அறுத்தல்

 தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 366 - அறத்துப்பால் - அவா அறுத்தல்

குறள் எண்: 366

குறள் வரி:

அஞ்சுவது ஓரும் அறனே ஒருவனை

வஞ்சிப்பது ஓரும் அவா.

அதிகாரம்:

அவா அறுத்தல்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

துறவற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

ஆசை ஒருவனை வஞ்சிக்கும் தன்மையுடையது; ஆகவே அதற்கு அஞ்சுவதும் அறம் ஆகும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain