திருக்குறள் - குறள் 362 - அறத்துப்பால் - அவா அறுத்தல்

திருக்குறள் - குறள் 362 - அறத்துப்பால் - அவா அறுத்தல்

தினம் ஒரு குறள்

 திருக்குறள் - குறள் 362 - அறத்துப்பால் - அவா அறுத்தல்

குறள் எண்: 362

குறள் வரி:

வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது

வேண்டாமை வேண்ட வரும்.

அதிகாரம்:

அவா அறுத்தல்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

துறவற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

மீண்டும் பிறவாத நிலையை விரும்ப வேண்டும்; அந்நிலை ஆசை இல்லாதிருந்தால் வரும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain