திருக்குறள் - குறள் 361 - அறத்துப்பால் - அவா அறுத்தல்

திருக்குறள் - குறள் 361 - அறத்துப்பால் - அவா அறுத்தல்

தினம் ஒரு குறள்

 திருக்குறள் - குறள் 361 - அறத்துப்பால் - அவா அறுத்தல்

குறள் எண்: 361

குறள் வரி:

அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும்எஞ் ஞான்றும்

தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து.

அதிகாரம்:

அவா அறுத்தல்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

துறவற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

எல்லா உயிர்களுக்கும் எப்போதும் தொடர்ந்து வரும் பிறப்புகளுக்கு அடிப்படை ஆசையே.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain