திருக்குறள் - குறள் 341 - அறத்துப்பால் - துறவு

திருக்குறள் - குறள் 341 - அறத்துப்பால் - துறவு

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 341 - அறத்துப்பால் - துறவு

குறள் எண்: 341

குறள் வரி:

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்

அதனின் அதனின் இலன்.

அதிகாரம்:

துறவு

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

துறவற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

ஒருவன் எதை எதை விட்டுவிடுகிறானோ, அது அதனால் அவனுக்குத் துன்பம் இல்லை.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain