திருக்குறள் - குறள் 314 - அறத்துப்பால் - இன்னாசெய்யாமை

திருக்குறள் - குறள் 314 - அறத்துப்பால் - இன்னாசெய்யாமை

தினம் ஒரு குறள்

 திருக்குறள் - குறள் 314 - அறத்துப்பால் - இன்னாசெய்யாமை

குறள் எண்: 314

குறள் வரி:

இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண

நன்னயஞ் செய்து விடல்.

அதிகாரம்:

இன்னாசெய்யாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

துறவற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

தனக்குத் துன்பம் செய்தவரைத் தண்டிப்பது என்பது அவர் வெட்கப்படும்படி அவருக்கு நல்லது செய்து விடுவதாகும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain