திருக்குறள் - குறள் 303 - அறத்துப்பால் - வெகுளாமை

திருக்குறள் - குறள் 303 - அறத்துப்பால் - வெகுளாமை

தினம் ஒரு குறள்

 திருக்குறள் - குறள் 303 - அறத்துப்பால் - வெகுளாமை

குறள் எண்: 303

குறள் வரி:

மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டும் தீய

பிறத்தல் அதனான் வரும்.

அதிகாரம்:

வெகுளாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

துறவற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

சினம் கொள்வதால் தீமைகள் வரும்; ஆகவே, யாரிடத்திலும் சினம் கொள்ளாதே.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain