திருக்குறள் - குறள் 298 - அறத்துப்பால் - வாய்மை

திருக்குறள் - குறள் 298 - அறத்துப்பால் - வாய்மை

தினம் ஒரு குறள்

 திருக்குறள் - குறள் 298 - அறத்துப்பால் - வாய்மை

குறள் எண்: 298

குறள் வரி:

புறள்தூய்மை நீரான் அமையும் அகந்தூய்மை

வாய்மையால் காணப் படும்.

அதிகாரம்:

வாய்மை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

துறவற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

வெளிப்புறத் தூய்மை நீரினால் உண்டாகும்; மனத்தூய்மை வாய்மையால் அறியப் படும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain