திருக்குறள் - குறள் 296 - அறத்துப்பால் - வாய்மை

திருக்குறள் - குறள் 296 - அறத்துப்பால் - வாய்மை

தினம் ஒரு குறள்

 திருக்குறள் - குறள் 296 - அறத்துப்பால் - வாய்மை

குறள் எண்: 296

குறள் வரி:

பொய்யாமை அன்ன புகழில்லை எய்யாமை

எல்லா அறமுந் தரும்.

அதிகாரம்:

வாய்மை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

துறவற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பொய் பேசாதிருப்பது போன்று புகழ் தருவது வேறொன்று இல்லை; அது தானாகவே எல்லா அறத்தின் பயனையும் தரும்

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain