திருக்குறள் - குறள் 287 - அறத்துப்பால் - கள்ளாமை

திருக்குறள் - குறள் 287 - அறத்துப்பால் - கள்ளாமை

 தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 287 - அறத்துப்பால் - கள்ளாமை

குறள் எண்: 287

குறள் வரி:

களவென்னும் காரறி வாண்மை அளவென்னும்

ஆற்றல் புரிந்தார்கண்ட இல்.

அதிகாரம்:

கள்ளாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

துறவற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

அளவறிந்து வாழும் திறமை உடையவரிடம் திருடுதல் என்னும் வஞ்சனை உணர்வு இருக்காது.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain