திருக்குறள் - குறள் 286 - அறத்துப்பால் - கள்ளாமை

 தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 286 - அறத்துப்பால் - கள்ளாமை

குறள் எண்: 286

குறள் வரி:

அளவின்கண் நின்றொழுகல் ஆற்றார் களவின்கண்

கன்றிய காத லவர்.

அதிகாரம்:

கள்ளாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

துறவற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

திருடுவதில் தீராத ஆர்வம் உடையவர், அளவோடு நின்று வாழமாட்டார்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain